(nog steeds) issues met Nubo mail - (encore) des problèmes avec nubo mail

We merkten dat er de voorbije dagen terug (of nog steeds) problemen war en met de connectiviteit voor de mail services. Mensen konden niet verbinden via imap en/of kregen fouten op de webmail.
Voorlopig lijkt dit terug van de baan. Mogelijk moet je opnieuw connectie maken op de webmail (dus uitloggen en terug inloggen).
Wij zoeken verder naar de echte oorzaak van dit probleem en roepen iedereen op eventuele problemen te melden met een zo goede mogelijke beschrijving van wat gebeurt: moment van het probleem, eventuele foutmeldingen, wat u geprobeerd hebt…


Nous avons remarqué qu’au cours des derniers jours, il y a eu à nouveau (ou il y a toujours) des problèmes de connectivité aux services mail. Des utilisateurs ne peuvent pas se connecter via imap et/ou obtiennent des erreurs sur le webmail.
Pour l’instant, cela semble être terminé. Vous devrez peut-être vous reconnecter au webmail (c’est-à-dire vous déconnecter et vous reconnecter).
Nous continuons à rechercher la cause réelle de ce problème et appelons tout le monde à signaler tout problème avec une description aussi précise que possible de ce qui se passe : date et heure du problème, messages d’erreur éventuels, ce que vous avez essayé de faire…

Ik krijg inderdaad geregeld foutboodschappen: ‘rrad time out’ en ‘coild not connect to host’.
Op dit ogenblik (sinds 13u45): No response received from email server Couldn’t connect to host, port: 79.99.201.10, 993; timeout 20000 failed to connect to mail.nubo.coop/79.99.201.10 (port 993) from /192.168.0.193 (port 42820) after 20000ms

1 Like

ik laat even weten dat ik Nubo open via Firefox op de pc en via Google op de smartphone, en ik heb in de voorbije weken geen enkele keer problemen ondervonden. Wil dat zeggen dat het dus alleen moeilijk is als je rechtstreeks naar Nubo gaat? Want ik wilde dat zo veranderen, de app op de smartphone zetten en op de pc ook rechtstreeks. Maar intussen geen probemen.

Quelques nouvelles sur l’instabilité des services chez Nubo.
Il y a quelques jours nous avons trouvé une erreur dans la configuration du serveur proxy. Vous pouvez considérer un serveur proxy comme un distributeur de trafic : vous arrivez sur l’un de nos serveurs et le proxy décide quel serveur utiliser ensuite pour ce service.
Cette erreur a maintenant été corrigée et nous espérons sincèrement qu’il n’y aura plus de problèmes maintenant.
Mais si vous en rencontrez encore, nous vous encourageons à nous les signaler. Cela nous aidera à atteindre la qualité de services attendue.
Nous nous excusons pour les problèmes rencontrés ces derniers temps et nous nous engageons à tout faire pour fournir le meilleur service possible.


Wat nieuws over de instabiliteit van de diensten bij Nubo.
Enkele dagen geleden vonden we een fout in de configuratie van de proxyserver. U kunt een proxyserver zien als een verkeersverdeler: u komt aan op een van de servers en de proxy beslist welke server u vervolgens moet gebruiken voor die dienst.
Deze fout is nu gecorrigeerd en wij hopen van harte dat er nu geen problemen meer zullen zijn.
Maar als u toch problemen ondervindt, moedigen wij u aan deze aan ons te melden. Dit zal ons helpen de verwachte kwaliteit van de dienstverlening te bereiken.
Wij verontschuldigen ons voor de problemen die zich de voorbije tijd hebben voorgedaan en wij zullen er alles aan doen om de best mogelijke service te bieden.

Dag Josephine, op basis van de rapportering van andere gebruikers, denk ik niet dat het veel verschil maakte hoe je verbinding maakte. Maar normaal gezien zou het euvel de wereld uit moeten zijn nu.
Configureer dus vooral de tools die je graag wil gebruiken om te connecteren en mocht je daar problemen bij ondervinden, horen we het graag, zodat we je verder kunnen helpen.

Dankuwel Stijn!